Čo je Návrh interiéru?
  • Jednoduchý, interaktívny nástroj na plánovanie interiéru a rozvrhnutie nábytku s rozsiahlou databázou rôznych typov nábytkov, povrchových materiálov a farieb. Svoje návrhy si môžete ukladať, vrátiť sa
    k nim a dať ich skonzultovať známym, kamarátom alebo ostatným užívateľom.

Podmienky používania stránky navrhinterieru.sk

1. Prevádzkovateľom internetového servera navrhinterieru.sk dostupného na doméne www.navrhinterieru.sk je Ing. Peter Andráš, Rusovská cesta 3674/11, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 40 936 023, DIČ: 1039216948, zapísaný v živnostenskom registri v Bratislave, č.OŽP-A/2010/43563-2 (ďalej len "prevádzkovateľ").

2. Podmienkou využívania časti služieb navrhinterieru.sk je registrácia. Po vykonaní registrácie, ktorá si vyžaduje vlastníctvo funkčnej e-mailovej adresy a poskytnutie niekoľkých informácií nespadajúcich do kategórie osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, sa návštevník stáva registrovaným používateľom (ďalej len "používateľ").

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky navrhinterieru.sk. Neručí však za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb, ktoré sa poskytujú bez záruky. Vymáhanie akéhokoľvek nároku na úhradu prípadných škôd vyvolaných používaním navrhinterieru.sk je vylúčené.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do navrhinterieru.sk a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

5. Použitie na súkromné účely je zadarmo a je určené pre súkromných používateľov. Použitie na komerčné účely je určené pre právnické osoby a firmy a je spoplatňované príslušným cenníkom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zakročiť proti neoprávnenému používaniu platených služieb stránky.

6. Prevádzkovateľ je oprávnený zobrazovať na stránkach navrhinterieru.sk reklamu. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený spoplatniť niektoré služby navrhinterieru.sk, nikdy však nie so spätnou účinnosťou. V prípade poskytovania spoplatnenej služby bude používateľ vopred oboznámený s jej cenou a ďalšími podmienkami.

7. Emailová adresa poskytnutá používateľom pri registrácii nebude zverejnená. Prevádzkovateľ túto emailovú adresu používa výlučne na účely spojené s prevádzkovaním služby a nepokytuje ju iným stranám. Účelom spojeným s prevádzkovaním služby sa rozumie najmä zaslanie potvrdzujúcej správy po registrácii alebo pri zmazaní účtu, ďalej zasielanie používateľom vyžiadaných správ, správ súvisiacich so všetkými aktivitami navrhnutých projektov vyžadujúcimi si e-mailovú notifikáciu alebo výzvu k akcii používateľa, a vo frekvencii maximálne 5-krát za mesiac tiež zasielanie nevyžiadaných správ o novinkách súvisiacich s prevádzkovaním služby. Súčasťou vyžiadaných aj nevyžiadaných správ môžu byť krátke reklamné informácie tretích strán.

8. Obsah pridaný používateľom na navrhinterieru.sk považuje prevádzkovateľ za vlastníctvo používateľa. Tento obsah môže prevádzkovateľ využívať na tieto vymedzené účely bez predošlého súhlasu používateľa:

• prevádzkovanie navrhinterieru.sk (prípadne jeho kópií na iných doménach)

• duplikovanie obsahu na navrhinterieru.sk a jeho prípadné ďalšie úpravy

• propagácia navrhinterieru.sk (prípadne jeho kópií na iných doménach),

• uverejňovanie v rámci tlačených a elektronických titulov a na sociálnych sieťach

Za využívanie používateľom pridaného obsahu vyššie uvedenými spôsobmi používateľovi od prevádzkovateľa neprináleží žiadna odmena. Ak chce prevádzkovateľ využiť obsah pridaný používateľom iným spôsobom, musí si od používateľa vyžiadať súhlas a dohodnúť sa s ním na podmienkach.

9. Na navrhinterieru.sk je povolené pridávať iba obsah súvisiaci s bývaním a realitami. Je zakázané pridávať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje platné zákony, najmä autorský zákon. Zakázané sú aj urážky, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa či nábožentva, neplatená reklama, propagácia nelegálneho obsahu na iných serveroch, poškodzovanie dobrého mena prevádzkovateľa či spamovanie ostatných používateľov obsahom nesúvisiacim s ich aktivitami v rámci navrhinterieru.sk. Zakázané je tiež zasahovanie do štruktúry a vzhľadu navrhinterieru.sk iným spôsobom ako tým, ktorý bol prevádzkovateľom výslovne povolený. Zakázané sú pokusy o neautorizovanú zmenu obsahu patriaceho inému používateľovi a všetka činnosť, ktorá by mohla narušiť funkčnosť navrhinterieru.sk.

10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať z navrhinterieru.sk obsah, ktorý porušuje platné zákony a podmienky používania, ako aj blokovať prístup k službám navrhinterieru.sk tým používateľom, ktorí porušili podmienky používania. Prevádzkovateľ je oprávnený vymazať registráciu používateľa, ktorý sa na navrhinterieru.sk neprihlásil dlhšie ako 12 mesiacov.

11. Prevádzkovateľ si tiež vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať so sekcie Inšpirácia návrhy, ktoré nie sú dosť inšpiratívne a reprezentatívne.

12. Obsah týchto stránok ako text, grafika, obrázky, fotky a ďalší materiál sú chránené copyrightom, obchodnou značkou a ďalšími vlastníckymi právami (vrátane intelektuálnych práv). Neoprávnené použitie týchto materiálov znamená porušenie copyrightu, obchodnej značky a ďalších práv. Všetky práva sú vyhradené.

13. Uvedený materiál môže obsahovať nepresnosti a typografické chyby. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne záruky na presnosť, spoľahlivosť, úplnosť či včasnosť materiálu alebo výsledkov získaných používaním webových stránok a uvedených materiálov. Zmeny sú vykonávané pravidelne a môžu byť vykonávané kedykoľvek.

Prevádzkovateľ nezaručuje, že webové stránky budú fungovať bez chýb a prerušenia. Webové stránky sú poskytované na báze „tak ako sú“ a bez žiadnych záruk. Prevádzkovateľ neakceptuje zodpovednosť za poškodenie či straty, vychádzajúce z užívania webových stránok, spôsobené akokoľvek. Používanie týchto webových stránok je na vlastné riziko.

14. Registrovaný používateľ súhlasí s tým, že sa môže automaticky stať účastníkom spotrebiteľských súťaží organizovaných prevádzkovateľom alebo jeho zmluvnými partnermi. Výhra v súťaži je spojená so zverejnením používateľského mena (prezývky) zadanej pri registrácii na navrhinterieru.sk. Používateľ nie je povinný prijať výhru v súťaži a odovzdanie výhry nie je podmienené zverejnením osobných údajov (občianskeho mena, adresy, atd.) či fotografie z preberania výhry.

15. Podmienky týchto podmienok používania budú riadiť používanie tejto webovej stránky počas jej existencie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje kedykoľvek právo na zmenu alebo aktualizovanie podmienok používania, takže opätovne navštevujte túto stránku tak často, ako chcete. Zmeny týchto podmienok používania začínajú platiť odo dňa ich zverejnenia na tejto webovej stránke a vaše následné používanie tejto webovej stránky po uverejnení bude predstavovať ich potvrdenie a súhlas so záväznosťou daných zmien.

V Bratislave, 7. júna 2010.